ORGANIZAČNÁ SMERNICA
PRE ČINNOSŤ SEKCIE HOMEBREWINGU
PRI
ASOCIÁCII MALÝCH NEZÁVISLÝCH PIVOVAROV
NA SLOVENSKU


I. Úvodné ustanovenia

1.1. - Sekcia homebrewingu je dobrovoľné združenie varičov a záujemcov o domáce varenie piva. Jej zriaďovateľom je Asociácia malých nezávislých pivovarov na Slovensku, ktorá vytvára vo svojej organizačnej štruktúre priestor pre činnosť sekcie s cieľom podporiť rozvoj homebrewingu ako potencionálneho zdroja vzniku ďalších malých nezávislých pivovarov.

1.2. - Asociácia malých nezávislých pivovarov zastupuje Sekciu homebrewingu pri styku s príslušnými štátnymi a inými orgánmi. Poskytne odbornú a metodickú pomoc pri organizovaní rôznych akcií ktoré budú organizované v rámci sekcie a v prípade organizovania platených služieb a rôznych iných akcií budú členom Sekcie homebrewingu poskytované výrazné zľavy na poplatkoch.

1.3. - Činnosť Sekcie homebrewingu v rámci Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku sa bude riadiť touto internou organizačnou smernicou.


II. Cieľ a predmet činnosti

2.1. - Cieľom činnosti Sekcie homebrewingu je zjednotiť domácich výrobcov piva na Slovensku do jednotnej organizácie a spoločnými silami zabezpečiť ďalší rozvoj varenia piva v domácich podmienkach

2.2. - Hlavným predmetom činnosti Sekcie homebrewingu je poskytovanie odbornej a metodickej pomoci členom sekcie, prípadne aj iným záujemcom a propagácia varenia (výroby) piva v domácich podmienkach na verejnosti.


III. Členstvo v sekcii

3.1. - Členstvo v sekcii je na základe dobrovoľnosti a na základe vlastného rozhodnutia záujemcu a je podmienené aktívnym zapojením do činnosti sekcie homebrewingu.

3.2. - Členom sekcie sa môže stať každý záujemca - občan Slovenskej republiky po predložení prihlášky, a po súhlase s touto smernicou pre činnosť sekcie. Podmienkou pre členstvo je dosiahnutie vekovej hranice 18 rokov.

3.3. - Členstvo v Sekcii homebrewingu oficiálne vzniká zaplatením členského príspevku na kalendárny rok na účet Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku v stanovenej výške. Výška členského príspevku sa podľa potreby môže meniť na základe rozhodnutia riadiacich orgánov Asociácie malých nezávíslých pivovarov na Slovensku po konzultácii s vedením Sekcie homebrewingu.

3.4. - Člen môže zo sekcie vystúpiť na základe vlastného rozhodnutia, ktoré oznámi vedeniu Sekcie homebrewingu. Členstvo v sekcii zaniká tiež pri nezaplatení členského príspevku na nový kalendárny rok do stanoveného termínu. V prípade vystúpenia v priebehu kalendárneho roku na základe vlastného rozhodnutia nemá člen sekcie nárok na vrátenie členského príspevku.


IV. Riadiace orgány sekcie

4.1. - Riadiacimi orgánmi Sekcie homebrewingu sú: výbor sekcie a koordinačná porada

4.2. - Riadiacim orgánom sekcie je trojčlenný výbor, ktorý sa volí hlasovaním na koordinačnej porade na trojročné funkčné obdobie. Výbor sekcie tvorí predseda, podpredseda a člen výboru.

4.3. - Pri voľbe výboru musí svoje hlasy odovzdať nadpolovičná väčšina členov sekcie a na zvolenie kandidátov je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov od účastníkov hlasovania. Kandidovať na funkcie vo výbore môžu členovia sekcie individuálne na základe vlastného rozhodnutia, alebo môžu byť navrhnutí inými členmi sekcie.

4.4.- Voľba funkcionárov Sekcie homebrewingu sa vykonáva na koordinačnej porade verejným hlasovaním. Členovia ktorí sa nemôžu zúčastniť z rôznych dôvodov koordinačnej porady môžu hlasovať za kandidátov do výboru sekcie aj písomne alebo elektronicky (e-mailom), ale len do termínu konania koordinačnej porady. Oprávnenosť tejto individuálnej voľby bude spätne preverená predsedom sekcie. V takomto prípade sa ich hlasy započítajú do celkového hlasovania.

4.5. - Predseda sekcie udržuje pravidelný kontakt s vedením Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku, koordinuje spoluprácu, predkladá požiadavky a návrhy výboru a členskej základne.

4.6. - Koordinačná porada je najvyšší orgán sekcie a uskutočňuje sa podľa potreby minimálne jeden krát za rok. Koordinačnú poradu zvoláva výbor sekcie.


V. Obsahové zameranie činnosti sekcie

5.1. - V spolupráci s vedením Asociácie malých nezávislých pivovarov a inými príslušnými orgánmi a osobami napomáhať presadzovať patričné legislatívne ošetrenie domáceho varenia piva v odpovedajúcich platných zákonoch SR.

5.2. - Organizovať stretnutia členov sekcie a iných záujemcov o domáce varenie piva za účelom výmeny skúseností a nesúťažných degustácii (ochutnávok vlastných pív). Tieto stretnutia môžu organizovať individuálne aj členovia sekcie, pričom vedenie sekcie zabezpečí propagáciu a prípadne zostaví kalendár takýchto stretnutí na kalendárny rok.

5.3. - Poskytovať podrobné informácie o degustačných súťažiach homebrewárov na Slovensku a v zahraničí, nadväzovať kontakt s organizátormi a podľa možností koordinovať účasť členov sekcie na týchto súťažiach.

5.4. - Podľa možností nadväzovať spoluprácu s podobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností z oblasti domáceho varenia piva, používaných technológií a surovín ale aj za účelom poznávania organizačnej štruktúry a spôsobu riadenia týchto organizácii.

5.5. - Poskytovať dostupné informácie o technológii a surovinách pre homebrewing so zameraním na prezentáciu nových produktov a polotovarov na výrobu piva v domácich podmienkach od rôznych výrobcov a dodávateľov. Hľadať nové zdroje na dodávanie základných surovín s dôrazom na chmeľ a kvasnice.

5.6. - Organizovať pre záujemcov odborné kurzy varenia piva v domácich podmienkach s dôrazom na výrobu piva zo základných surovín. Na tento účel využívať odborníkov a skúsených homebrewárov s cieľom odovzdať čo najviac skúseností a získať čo najviac záujemcov pre tento spôsob výroby piva v domácich podmienkach.

5.7. - Podľa možností a záujmu organizovať pre záujemcov odborné prednášky z histórie a vývoja pivovarníctva, o nových poznatkoch a trendoch v homebrewingu, prípadne na iné témy z oblasti malého pivovarníctva, ktoré navrhnú členovia sekcie a o ktoré bude záujem.

5.8.- Na internetovej stránke Asociácie malých nezávislých pivovarov prezentovať činnosť sekcie a jej jednotlivých členov a zabezpečovať jej pravidelnú aktualizáciu
5.9. - Propagovať domáce varenie piva na verejnosti s cieľom získať ďalších záujemcov o homebrewing. Za týmto účelom zabezpečiť prezentáciu na internetových sociálnych sieťach a perspektívne vytvoriť vlastnú internetovú stránku.

5.10. - Vydávať pre svojich členov v elektronickej podobe vlastný informačný spravodaj v ktorom sa budú uverejňovať aktuálne informácie o činnosti sekcie a pripravovaných akciách. V spravodaji vytvoriť priestor aj na prezentáciu jednotlivých členov, ich skúsenosti a potrieb pri výrobe piva v domácich podmienkach.

5.11.- Poskytovanie poradenstva pre záujemcov o ochrannú známu svojho minipivovaru, prípadne jednotlivých druhov vyrábaných pív

5.12-Poskytovať pomoc pri zabezpečovaní odborných publikácii z oblasti pivovarníctva a homebrewingu ak sa takáto literatúra objaví na knižnom trhu. V prípade záujmu a reálnych možností podporovať a realizovať vlastnú jednoduchú publikačnú činnosť.

5.13.- Organizovať medzi členmi internetové diskusie a konferencie k aktuálnym problémom súvisiacich s homebrewingom, prípadne k témam ktoré navrhnú jednotliví členovia sekcie


VI. Záverečné ustanovenia

6.1. - Sekciu zastupuje pri styku s inými inštitúciami a organizáciami ako štatutárny zástupca predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku. V rámci vnútornej štruktúry koordinuje a riadi činnosť sekcie riaditeľ sekcie homebrewingu, ktorým je jeden z podpredsedov Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku.

6.2. - Sekcia bude zrušená ak o tom rozhodne koordinačná porada hlasovaním a nadpolovičná väčšina členov budú za zrušenie. Sekcia zanikne aj v prípade, ak počet jej členov bude menší ako päť.

6.3. - Sekcia môže byť zrušená aj rozhodnutím riadiacich orgánov Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku v prípade že jej činnosť nebude naplňovať stanovené ciele a poslanie, alebo v prípade, že bude zrušená samotná asociácia.

6.4. - Organizačná smernica môže byť doplňovaná a upravovaná len na koordinačnej porade členov sekcie. Zmeny v smernici musí rôznymi formami (osobne, písomne alebo elektronicky) odsúhlasiť nadpolovičná väčšina členov sekcie.

6.5. - Organizačná smernica je záväzná pre všetkých členov a nadobúda platnosť jej schválením na Ustanovujúcej schôdzi sekcie.

V Martine 11.marca 2011

 

Ing. Ľubomír Vančo                                  Bc. Ladislav Kovács                              Ing. Ján Pokrievka